درحال بارگزاری ...

ابعاد اتم و پدیده های کوانتومی

فیلم های آموزشی از دنیای نانومتری و ابعاد اتم برای درک بهتر پدیده های کوانتومی

ابعاد اتم


دوگانگی موج – ذره


اثر تونلی کوانتومی و میکروسکوپ تونلی روبشی


رسانا (فلزات) و نارسانا (عایق)


اسپین-آزمایش استرن و گرلاخ


عملکرد لیزر


کوانتیزه در فیزیک کوانتومی


اتم ؛ اوربیتال و جدول تناوبی


گرافن و مخروط دیراکبا نظرات خود مارو در بهبود مطالب سایت همراهی کنید .

با تشکر
مدیر سایت

0

پاسخ دهید