درحال بارگزاری ...

میکروسکوپ الکترونی روبشی Scanning Electron Microscope

میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

میکروسکوپ الکترونی روشی SEM امکان گرفتن تصاویر زیادی از سطح نمونه‌های ضخیم و تجزیه و تحلیل ترکیب آنها را فراهم میکند.

یک پرتو الکترون بر سطح نمونه متمرکز میشود که پس از برخورد به سطح نمونه ، الکترون‌ها و اشعه ایکس از سطح بیرون می آیند. شناسایی الکترون های ثانویه به آشکارسازها امکان تصویر برداری توپوگرافی و تجزیه و تحلیل اشعه ایکس، اطلاعاتی درمورد ترکیب شیمیایی نمونه ، فراهم میکند.

کاربرد آزمایشگاهی: میکروسکوپ الکترونی روبشی برای مشاهده و لیتوگرافی نانوساختار

کاربرد آزمایشگاهی: میکروسکوپ الکترونی روبشی برای مشاهده و لیتوگرافی نانوساختار

B. Rajau, Phototheque CNRS

منبع :

SCANNING ELECTRON MICROSCOPE SEM

0

پاسخ دهید