درحال بارگزاری ...

میکروسکوپ الکترونی عبوری Transmission Electron Microscope

کاربرد آزمایشگاهی: استفاده میکروسکوپ الکترونی عبوری برای مطالعه نمونه های بیولوژیکی

کاربرد آزمایشگاهی: استفاده میکروسکوپ الکترونی عبوری برای مطالعه نمونه های بیولوژیکی

B. Rajau, Photothèque CNRS

منبع :

TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPE TEM

میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM

میکروسکوپ الکترونی عبوری TEMبه اجازه میدهد تصاویر بزرگی از نمونه‌های بسیار نازک به دست آوریم و ترکیبات آنها را تجزیه و تحلیل کنیم.

یک پرتو الکترونی پرانرژی به سمت نمونه نازک فرستاده می‌شود. با استفاده از لنزهای مناسب، می‌توان تصویری بزرگ با قدرت تفکیک اتمی از نمونه گرفت. اندازه‌گیری اتلاف انرژی این الکترون‌ها در حالت اسکن، به ما اطلاعاتی از ترکیبات ماده می دهد.

0

پاسخ دهید