درحال بارگزاری ...

میکروسکوپ تونلی روبشی Scanning Tunneling Microscope

میکروسکوپ تونلی روبشی STM

میکروسکوپ تونلی روبشی STM امکان اندازه‌گیری توپوگرافی رساناها، موقعیت اتم های آنها و خصوصیات الکترون در فلز را فراهم می‌کند.

یک سوزن نوک تیز رسانا در نزدیکی سطح نمونه رسانا قرار میگیرد. ولتاژ اعمال شده بین سوزن و سطح جریان تونلی ایجاد می‌کند.
با تغییر موقعیت سوزن یا تغییر ولتاژ، می‌توان اطلاعاتی در مورد توپوگرافی یا ویژگی‌های فیزیکی سطح نمونه بدست آورد.

کاربرد آزمایشگاهی:استفاده میکروسکوپ تونلی روبشی برای مشاهده لایه های نازک

کاربرد آزمایشگاهی:استفاده میکروسکوپ تونلی روبشی برای مشاهده لایه های نازک

H. Raguet, Photothèque CNRS

منبع :

SCANNING TUNNELING MICROSCOPE STM

0

پاسخ دهید