درحال بارگزاری ...

میکروسکوپ فلورسانس هم کانون confocal fluorescence microscopy

در آزمایشگاه: درحال استفاده از یک میکروسکوپ فلورسانس هم کانون

در آزمایشگاه: درحال استفاده از یک میکروسکوپ فلورسانس هم کانون

(H. Raguet، Phototheque CNRS )

منبع :

FLUORESCENT AND CONFOCAL

میکروسکوپ فلوروسانس هم کانون (confocal fluorescence microscopy)

میکروسکوپ فلورسانس امکان حضور و مکان یابی مولکول های فلورسنت در نمونه را فراهم می‌کند. میکروسکوپ هم کانون یک میکروسکوپ فلورسانس خاص است که امکان بدست آوردن تصاویر سه‌بعدی نمونه با قدرت تفکیک خوب را فراهم می کند.

در این میکروسکوپ ها، نمونه حاوی مولکول های فلورسنت است. این مولکول‌ها توسط پرتوی نوری برانگیخته می‌شوند و سپس فلورسنت تشخیص داده می‌شود. در میکروسکوپ هم کانون ، تحریک برروی یک نقطه خاص نمونه متمرکز شده و سپس در تمام سطح اسکن می شود. این امر امکان بازسازی تصویر سه‌بعدی نمونه را فراهم می‌آورد.

0

پاسخ دهید