درحال بارگزاری ...

پدیده تونل زنی

در آزمایشگاه: میکروسکوپ ها و پدیده تونل زنی

در آزمایشگاه: میکروسکوپ ها و اثر تونلی

محققان میکروسکوپ های جدیدی را توسعه دادند که از اثر تونلی استفاده می کنند. دانشمندان یک سوزن فلزی بسیار نوک تیز را در نزدیکی نمونه آزمایش برای کشیدن الکترون ها به وسیله پدیده تونل زنی قرار می هند. به لطف این کار، ما قادر به تشخیص موقعیت اتم ها هستیم و حتی قادر به تغییر موقعیت آنها نیز هستیم. این میکروسکوپ دقیق ترین ابزار ما برای مشاهده و دستکاری اتم های ماده و الکترون هایشان است. به همین دلیل قادر به درک بهتری از فیزیک حالت جامد در مقیاس نانومتری هستیم.

منبع :

tunnel effect

پدیده تونل زنی

گاهی اوقات ذرات کوانتومی می توانند از دیوارها عبور کنند، انگار برای آنها یک تونل نامرئی روی دیوار باز می شود.

تصور کنید یک الکترون را به سمت دیوار پرتاب می کنید. اگر دیوار ضخیم باشد، الکترون برمی گردد که به نظر طبیعی است. اما الکترون یک ذره کوانتومی است و به صور موج نیز عمل می کند. اگر دیوار نازک باشد، الکترون را می توان در دو طرف یوار یافت. یعنی گاهی اوقات می تواند از دیوار عبور کند. این را اثر تونلی یا پدیده تونل زنی می نامند که یکی از مفاهیم مهم در زمینه علوم نانو است.

0

پاسخ دهید